شماره تماس شما :۰۵۱۵۵۵۵۵۵۵۵
کد پستی : ۵۵۸۸۸-۶۵۴۷۹
فکس : ۲۵۴۹۹۸۴۴۴
و اطلاعات مورد مظر شما مانند ادرس