نشریه مهندسی سازه و ساخت،نشریه علمی پژوهشی در مباحث مرتبط با مهندسی سازه، مهندسی عمران،مهندسی زلزله،مهندسی مدیریت پروژه و ساخت است
JR_JSECانجمن مهندسي سازه ايران به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي سطح علمي در حوزه مهندسي سازه و ساخت و ارائه دستاوردهاي علمي-پژوهشي پژوهشگران كشور اقدام به انتشار نشريه مهندسي سازه و ساخت با مجوز كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ به شماره نامه ۳/۱۸/۵۲۷۹۷۲ نموده است.